Regulamin usługi white paper

Preambuła

Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przetwarzania plików cookies oraz zakres świadczenia usługi poradnik świadczonej drogą elektroniczną przez Cloudware Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy przy ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000360267, posługującą się numerem NIP 7010244049, zwaną dalej Udostępniającym.

Regulamin świadczenia usługi Whitepaper

Pobierając poradnik oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią (ukończyłeś/aś 18 lat) i wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących usług i produktów Udostępniającego.

Informacje handlowe mogą być przesyłane na podany przez Ciebie adres e-mail lub telefonicznie na podany numer telefonu i nie są prawnie wiążące, nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na otrzymywanie informacji handlowych, masz możliwość rezygnacji z Usługi w dowolnym czasie. Można to uczynić poprzez przesłanie maila na adres: info@zarzadzanietozsamoscia.pl

Pobierając poradnik wyrażasz również zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które przekażesz podczas wypełniania formularza subskrypcji na stronie. Zebrane od Ciebie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usługi poradnik i przesyłania informacji handlowych.

Warunki świadczenia Usługi Whitepaper:

Usługa poradnik, polega na udostępnieniu pliku pdf poprzez wysłanie go na wskazany adres e-mail lub wysłanie linka do strony internetowej, z której można go pobrać, a także informacji handlowych o usługach Udostępniającego w formie wiadomości e-mail lub telefonicznej, na podane w formularzu dane adresu lub numery.

Usługa świadczona jest na czas nieoznaczony lub do momentu rezygnacji lub do momentu zakończenia świadczenia Usługi przez Udostępniającego, co może nastąpić w dowolnym momencie.

Świadczenie Usługi poradnik jest bezpłatne. Ewentualne koszty dostępu do internetu, w tym koszty transmisji danych komórkowych, ponosisz wedle cennika operatora telekomunikacyjnego.

Wszelkie prawa autorskie do treści znajdującej się w przesyłanych informacjach przysługują IBM Polska lub Udostępniającemu i pozostają pod ochroną prawną. Nazwy handlowe, opisy oraz znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, a jakiekolwiek ich wykorzystywanie, modyfikowania lub usuwanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą.

Korzystanie z Usługi poradnik jest uzależnione od posiadania przez Ciebie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Akceptując Regulamin wyrażasz zgodę, iż komunikacja i zawiadomienia będą dostarczane w formie elektronicznej na podane adresy e-mail.

Jesteś zobowiązany do podania prawdziwych danych oraz ich aktualizacji w przypadku zmiany, co możesz zrobić wysyłając e–mail z prośbą o aktualizację danych.

Z chwilą pobrania poradnika zawierasz Umowę z Udostępniającym o świadczenie Usługi poradnik, przy czym zastrzegamy sobie prawo do kształtowania i doboru treści informacji przesyłanych w ramach Usługi poradnik według własnego uznania.

W przypadku naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, Udostępniający zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia Usługi i przysługiwać nam będzie także prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia, w przypadku powzięcia wiadomości o Twoich bezprawnych działaniach podejmowanych w związku z korzystaniem z Usługi poradnik, co nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza Twojej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonej szkody.

Odstąpienie od Umowy, Rozwiązanie Umowy

Przysługuje Ci prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Dla odstąpienia niezbędne jest wyraźne powiadomienie Udostepniającego w dowolnej formie pisemnej (pismo, wiadomość e – mail) o chęci odstąpienia od Umowy, przy czym dla ważności oświadczenia o odstąpieniu, wystarczającym jest złożenie go przed upływem 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Niezwłocznie potwierdzimy otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku odstąpienia przez Ciebie od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.

Stronom przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w każdym czasie, bez podawania przyczyn.

Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy może być złożone w formie elektronicznej (pismo, wiadomość e – mail) i jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej Stronie.

Dane osobowe

W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną Udostępniający jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania Twoich danych osobowych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy o korzystanie z Usługi poradnik oraz wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia tej usługi.

Warunkiem skorzystania z Usługi poradnik jest podanie Twojego imienia i nazwiska, nazwy firmy oraz adresu e-mail lub numeru telefonu. Dane te będą podlegały przetwarzaniu na potrzeby Usługi. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu możliwości skorzystania z Usługi poradnik.

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”), na podstawie wyrażonej rzez Ciebie zgody.

W przypadku uzyskania przez Udostępniającego wiadomości o korzystaniu przez Ciebie z Usługi poradnik w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia Twojej odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Udostępniającego na podstawie art. 6 ust 1 pkt b-d RODO

przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Udostępniającego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Udostępniającego),

  1. wysyłania informacji handlowych przez Udostępniającego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b-d RODO.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Udostępniającego oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie.

8 . W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Udostępniającego, przysługują określone uprawnienia:

masz prawo do informacji, jakie Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Udostępniającego oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Udostępniający może naliczyć opłatę;

  1. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
  2. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Udostępniającego o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Udostępniającemu do celów, o których informował; kiedy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych (o ile Udostępniający nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Udostępniającego;

w przypadku, gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Udostępniającego na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Udostępniającym, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  1. Udostępniający przetwarza Twoje dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Udostępniający przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w opisanym wyżej celu;

aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Udostępniający poprosił Cię o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Udostępniającego na adres info@zarzadzanietozsamoscia.pl. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Udostępniający nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  1. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Udostępniający nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania, możesz także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Udostępniający nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał.

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Masz prawo do wglądu i do zgłaszania żądania poprawienia swoich danych osobowych w każdym czasie poprzez przesłanie e-maila na adres: info@zarzadzanietozsamoscia.pl. Poprawienie danych jest dokonywane bezzwłocznie po otrzymaniu Twojego żądania.

W przypadku złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych równoznaczne będzie to z wypowiedzeniem Umowy o korzystanie z Usługi poradnik zgodnie z § 2 Regulaminu.

Udostępniający może przekazywać dane osobowe innym podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu, którym Udostępniający może zlecić wykonywanie pewnych czynności obejmujących między innymi przetwarzanie Twoich danych, co odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych..

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zmianami), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 z późn. zmianami), ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn.zmianami).

Wszelkie spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny ze względu na siedzibę Udostępniającego w określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 z poźn. zmianami.).

Udostępniający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.

Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia lub kiedy zostaną Ci przekazane. Powiadomienia mogą być wysyłane pocztą elektroniczną na podany przez Ciebie adres e–mail.

W przypadku, w którym nie akceptujesz nowej treści Regulaminu, obowiązany jesteś zawiadomić o tym Udostępniającego – tego rodzaju zawiadomienie jednoznaczne jest z wypowiedzeniem Umowy w rozumieniu § 2 Regulaminu. Do momentu doręczenia wypowiedzenia do Udostępniającego, obowiązuje Cię Regulamin w dotychczasowej treści.